1. High-Frequency Trading and Probability Theory, Zhaodong Wang,Weian Zheng,World Scientific, 2014.

2. Optimal Stochastic Scheduling, Xiaoqiang Cai, Xianyi Wu, Xian Zhou, Springer New York,2014.